Privacyverklaring

Volièrevereniging De Edelzanger, gevestigd te Franeker, aangesloten bij de NBvV, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.edelzanger.nl
bestuuredelzanger@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Edelzanger verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze vereniging en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum (jeugdleden)
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Rekeninghouder

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Edelzanger verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– uiterlijk (foto/film))

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via bestuuredelzanger@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Edelzanger verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Voor het bestellen van ringen
– Om je in te schrijven voor tentoonstellingen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om noodzakelijke zaken uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen aangaande de vereniging
– Je een nieuwsbrief te sturen
– Voor berichtgeving op social media en website 

Het afgeven van gegevens
Als je een overeenkomst met De Edelzanger aangaat ben je verplicht de gevraagde persoonsgegevens af te geven en akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Als je dit niet wil/doet kun je geen overeenkomst aangaan met De Edelzanger, en dus niet bij ons lid worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Edelzanger bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Foto en filmmateriaal wat als archief is in het fotoalbum bij google is opgeslagen en op het beveiligde gedeelte van onze website www.edelzanger.nl te zien is, blijft voor onbepaalde tijd bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Edelzanger verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen voor de aanmelding als bondslid bij de NBvV.

Gebruik van cookies
Op onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoeveel en hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Edelzanger en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuuredelzanger@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Edelzanger neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bestuuredelzanger@gmail.com

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.