Denk ook aan de adverteerders!

Steun de Stichting Stadsvoliere

Aanmelden lidmaatschap

Aanmelding lidmaatschap
Voliérevereniging De Edelzanger Franeker (F01)

Uw persoonsgegevens:

Voornaam

Achternaam:

Geslacht:

jeugdlid (tot 17 jaar)

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon: Mobiel:

Uw email-adres:

Bent u al lid van de NBvV:

Zo ja, waar?:

Wat is uw kweeknummer:

Het lidmaatschap bedraagt € 34,50 per jaar, voor jeugdleden € 16,25 per jaar.

Leden aan gesloten bij een andere volièrevereniging kunnen voor €20,00 per jaar, als sublid lid worden.

Voor jeugd subleden is dit €10,00 per jaar.

De betalingen van het lidmaatschap gaat via automatische incasso.
Ondergetekende machtigt Volièrevereniging "' De Edelzanger " tot het incasseren van de verschuldigde contributie.
De contributie zal in de maand januari van het betreffende jaar worden geïncasseerd.
U bent gerechtigd om binnen een termijn van 30 dagen het geïncasseerde bedrag via uw bank te storneren.
Deze machtiging vervalt meteen als uw lidmaatschap is beëindigd.

Bankrekening ten name van:

Bankrekening IBAN:

captcha

Vul voor de veiligheid bovenstaande tekst in: